Avaluació formativa en entorns digitals (CA)

96,00

 

Formadores: Ana Municio i Azu Vázquez

La principal finalitat de l’avaluació hauria de ser fomentar la conscienciació de l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, volem establir un espai on reflexionar sobre quina tipologia d’avaluació volem implementar a les nostres aules, a la vegada que analitzem i elaborem variats instruments i estratègies que permetin recollir informació rellevant sobre els processos d’aprenentatge dels estudiants, d’acord amb els requeriments curriculars i fomentant la integració de les TIC. Es reflexionarà sobre el procés avaluador, alhora que s’exploraran diferents eines i estratègies susceptibles a facilitar el procés i augmentar el seu potencial educatiu.

Categoria:

Descripció

La principal finalitat de l’avaluació hauria de ser fomentar la conscienciació de l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, volem establir un espai on reflexionar sobre quina tipologia d’avaluació volem implementar a les nostres aules, a la vegada que analitzem i elaborem variats instruments i estratègies que permetin recollir informació rellevant sobre els processos d’aprenentatge dels estudiants, d’acord amb els requeriments curriculars i fomentant la integració de les TIC. Es reflexionarà sobre el procés avaluador, alhora que s’exploraran diferents eines i estratègies susceptibles a facilitar el procés i augmentar el seu potencial educatiu.

Persones destinatàries

Docents que vulguin explorar sobre quina tipologia d’avaluació volen implementar a les seves aules, tot integrant recursos TIC que enriqueixin aquest procés.

Certificacions

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.

 

Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Dispositiu amb connexió (ordinador o tauleta).
 • Navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Lector de PDF (Acrobat reader o similar).
 • Un compte de Gmail.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Reflexionar sobre el sentit del procés avaluador.
 • Dissenyar i elaborar diferents tipus d’instruments d’avaluació.
 • Conèixer eines i recursos TIC que enriqueixin i facin més efectiu el procés avaluador.
 • Adquirir habilitats i coneixements per a optimitzar la gestió i l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Involucrar l’alumnat en els processos d’avaluació mitjançant estratègies de coavaluació i autoavaluació.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre mòduls de contingut i un d’introducció, tal i com es detalla a continuació:

Mòdul 0. Primers passos a la plataforma

 • Familiarització amb la plataforma i el curs
 • Perfil dels participants
 • Presentació dels participants

Mòdul 1. Per què avaluar? (5h)

 • Reflexió i conceptes claus sobre avaluació

Mòdul 2: Eines i instruments d’avaluació adequades per a les metodologies actives (10h) 

 • E-portfolis
 • Eines per avaluar mitjançant la imatge: Visual Thinking, mapes conceptuals, infografies, línies del temps
 • Rúbriques

Mòdul 3. Recursos per a facilitar el procés avaluatiu (10h) 

 • Qüestionaris autocorrectius
 • Avaluar mitjançant el vídeo
 • Avaluació  gamificada

Mòdul 4. El paper de l’alumnat a l’avaluació (5h)

 • Recursos i eines per a fomentar l’autoavaluació i la coavaluació

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà de manera asíncrona a través d’un aula ubicada en un entorn Moodle entre els dies 1 i 15 de juliol.

El curs es planteja de manera que els i les participants juguin un paper plenament actiu en la construcció del seu propi aprenentatge. D’aquesta manera, tot explorant els materials facilitats per les formadores cada participant haurà de resoldre unes tasques concretes contextualitzades en la seva realitat educativa. Aquestes tasques estan dissenyades per tal que cada participant pugui aplicar l’aprenentatge i producte creat de manera pràctica i directa al seu dia a dia, de manera que sigui directament transferible a la seva aula.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.

Els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant en aquesta acció formativa són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Compliment dels criteris d’avaluació facilitats per les formadores.
 • Aprofundiment de les reflexions.
 • Valor pedagògic de les tasques realitzades.

CDD

Elements de la Competència Digital Docent que es desenvolupen a la formació en funció del marc normatiu europeu, estatal i autonòmic 

 1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

Resum disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 1. Compromiso profesional

1.2 Colaboración profesional

1.3 Práctica reflexiva

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.2 Guía

3.3 Aprendizaje colaborativo

3.4 Aprendizaje auto-dirigido

 1. Evaluación y Retroalimentación

4.1 Estrategias de evaluación

4.2 Analizar pruebas

4.3 Retroalimentación y planificación

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.1 Accesibilidad e inclusión

5.2 Diferenciación y personalización

5.3 Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.1 Información y alfabetización mediática

6.2 Comunicación y colaboración digital

6.3 Creación de contenido digital

6.4. Bienestar

6.5 Solución digital de problemas

 1. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Disponible a: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales

Competencia 2.5. Netiqueta

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

 1. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Organització i gestió d’espais i recursos digitals

2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 1. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

 1. Ètica i civisme digital 

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

4.4. Foment de la inclusió digital

4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital

 1. Desenvolupament professional

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència

Perfils

Aquest curs està en procés de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.