Avaluació formativa en entorns digitals (CA)

96

 

Formadores: Ana Municio i Azu Vázquez

La principal finalitat de l’avaluació hauria de ser fomentar la conscienciació de l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, volem establir un espai on reflexionar sobre quina tipologia d’avaluació volem implementar a les nostres aules, a la vegada que analitzem i elaborem variats instruments i estratègies que permetin recollir informació rellevant sobre els processos d’aprenentatge dels estudiants, d’acord amb els requeriments curriculars i fomentant la integració de les tecnologies digitals. Es reflexionarà sobre el procés avaluador, alhora que s’exploraran diferents eines i estratègies susceptibles a facilitar el procés i augmentar el seu potencial educatiu.

Esgotat

Categoria:

Descripció

La principal finalitat de l’avaluació hauria de ser fomentar la conscienciació de l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, volem establir un espai on reflexionar sobre quina tipologia d’avaluació volem implementar a les nostres aules, a la vegada que analitzem i elaborem variats instruments i estratègies que permetin recollir informació rellevant sobre els processos d’aprenentatge dels estudiants, d’acord amb els requeriments curriculars i fomentant la integració de les tecnologies digitals. Es reflexionarà sobre el procés avaluador, alhora que s’exploraran diferents eines i estratègies susceptibles a facilitar el procés i augmentar el seu potencial educatiu.

Persones destinatàries

Docents que vulguin explorar sobre quina tipologia d’avaluació volen implementar a les seves aules, tot integrant recursos tecnològics que enriqueixin aquest procés. 

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Dispositiu amb connexió (ordinador o tauleta).
 • Navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Lector de PDF (Acrobat reader o similar).
 • Un compte de Gmail.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 

 • Reflexionar sobre el sentit del procés avaluador.
 • Dissenyar i elaborar diferents tipus d’instruments d’avaluació.
 • Conèixer eines i recursos TIC que enriqueixin i facin més efectiu el procés avaluador.
 • Adquirir habilitats i coneixements per a optimitzar la gestió i l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Involucrar l’alumnat en els processos d’avaluació mitjançant estratègies de coavaluació i autoavaluació.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre mòduls de contingut i un d’introducció, tal i com es detalla a continuació:

Mòdul 0. Primers passos a la plataforma

 • Familiarització amb la plataforma i el curs
 • Perfil dels participants
 • Presentació dels participants

Mòdul 1. Per què avaluar? (5h)

 • Reflexió i conceptes claus sobre avaluació

Mòdul 2: Eines i instruments d’avaluació adequades per a les metodologies actives (10h) 

 • E-portfolis
 • Eines per avaluar mitjançant la imatge: Visual Thinking, mapes conceptuals, infografies, línies del temps
 • Rúbriques

Mòdul 3. Recursos per a facilitar el procés avaluatiu (10h) 

 • Qüestionaris autocorrectius
 • Avaluar mitjançant el vídeo
 • Avaluació  gamificada

Mòdul 4. El paper de l’alumnat a l’avaluació (5h)

 • Recursos i eines per a fomentar l’autoavaluació i la coavaluació

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà de manera asíncrona a través d’un aula ubicada en un entorn Moodle entre els dies 1 i 18 de juliol.

El curs es planteja de manera que els i les participants juguin un paper plenament actiu en la construcció del seu propi aprenentatge. D’aquesta manera, tot explorant els materials facilitats per les formadores cada participant haurà de resoldre unes tasques concretes contextualitzades en la seva realitat educativa. Aquestes tasques estan dissenyades per tal que cada participant pugui aplicar l’aprenentatge i producte creat de manera pràctica i directa al seu dia a dia, de manera que sigui directament transferible a la seva aula.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
Pla d’avaluació
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats obligatòries
Mòdul 1. Fòrum: Aspectes bàsics de l’avaluació
 • Argumentació de les aportacions realitzades.
 • Citació de les fonts utilitzades en les intervencions realitzades.
Mòdul 1. Tasca 1: Reflexió sobre com avaluem
 • Capacitat per a identificar els aspectes més rellevants de la pròpia pràctica i comunicar-los.
Mòdul 2. Tasca 2: Crear un e-portoli
 • Creació d’un e-portfoli digital.
 • Integració de diferents productes dins de l’e-portfoli creat.
 • Publicació del mateix amb permisos de visualització.
Mòdul 2. Tasca 3 (voluntària): Crear una rúbrica
 • Creació d’una rúbrica contextualitzada en la pròpia realitat docent.
 • Adequació dels nivells i descriptors de la mateixa.
Mòdul 2. Tasca 4: Avaluació basada en la imatge
 • Creació d’un producte basat en la imatge.
 • Síntesi dels conceptes clau.
 • Organització de la informació a nivell visual.
Mòdul 3. Tasca 5: Qüestionaris autocorrectius
 • Creació d’un qüestionari autocorrectiu configurant-lo segons les necessitats pròpies. 
Mòdul 3. Tasca 6 (voluntària):  Avaluació a través del vídeo
 • Creació d’una activitat d’avaluació basada en el vídeo.
Mòdul 3. Tasca 7: La gamificació en el procés d’avaluació
 • Creació d’un recurs a través d’una eina de gamificació que compleixi amb els criteris plantejats.
Mòdul 4. Tasca 8: Crear un recurs per a fomentar el paper actiu de l’alumnat en els processos d’avaluació
 • Capacitat per aplicar els continguts apresos en la creació d’un producte digital basat en les metodologies actives.
Mòdul 4. Tasca 9. Coavaluar e-portfolis entre companys
 • Aplicar un feedback constructiu, efectiu i afectiu en un procés de co-avaluació.

Els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant en aquesta acció formativa són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Compliment dels criteris d’avaluació facilitats per les formadores.
 • Aprofundiment de les reflexions. 
 • Valor pedagògic de les tasques realitzades.
Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final de la mateixa.

Perfils

Aquest curs està en procés de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.