Capgira la teva classe! (CA)

96

 

Formadores: Joan Padros i Xavi Suñé

La Flipped Classroom (Classe Inversa o Classe Capgirada) és una modalitat d’ensenyament-aprenentatge que si bé és molt nova en el nostre país, en d’altres indrets s’ha mostrat prou eficient, tant pels resultats obtinguts, com pel grau de satisfacció del professorat i de l’alumat. Les persones participants en aquest curs hauran de construir propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, amb la finalitat última d’experimentar amb aquesta modalitat a l’aula.

Esgotat

Categoria:

Descripció

La Flipped Classroom (Classe Inversa o Classe Capgirada) és una modalitat d’ensenyament-aprenentatge que si bé és molt nova en el nostre país, en d’altres indrets s’ha mostrat prou eficient, tant pels resultats obtinguts, com pel grau de satisfacció del professorat i de l’alumat. Les persones participants en aquest curs hauran de construir propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, amb la finalitat última d’experimentar amb aquesta modalitat a l’aula.

Persones destinatàries

Professorat de qualsevol nivell educatiu.

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Un lector PDF (Acrobat Reader o similar)

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Conèixer el model  Flipped Classroom i les diferents adaptacions, els seus avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el paper i les competències del professorat i de l’alumnat en aquesta metodologia.
 • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
 • Experimentar amb les aplicacions que permeten dur a terme l’anomenada flipped classroom i la generació de continguts educatius digitals.
 • Analitzar les transformacions necessàries per estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe capgirada.
 • Elaborar un projecte de classe capgirada orientat a un tema curricular.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 5 unitats, tal com es detalla a continuació:

Mòdul 1 – El model Flipped Classroom

 • El model Flipped Classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients.
 • Planificació d’una activitat formativa basada en el model de la classe capgirada.

Mòdul 2 – Anàlisi d’experiències i propostes innovadores

 • Anàlisi d’experiències i propostes innovadores realitzades amb la metodologia de la classe capgirada. 
 • Selecció de materials didàctics.

Mòdul 3 – Experimentació amb les eines de generació de continguts 

 • Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis.

Mòdul 4 – Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada 

 • Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada. 
 • Disseny de l’activitat.

Mòdul 5 – Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat 

 • Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat.

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial a través d’una aula virtual (Moodle) en el campus de l’Escola Virtual d’Espiral.

El curs està estructurat en diferents mòduls amb una temporalització determinada, tot i que les persones participants poden anar desenvolupant les activitats al seu propi ritme de treball dins cada mòdul de treball.

Els formadors realitzaran un guiatge dels participants qui seran els protagonistes del seu procés d’aprenentatge amb l’ajuda dels materials i recursos que es posaran a la seva disposició.

I tot això es realitzarà a través del disseny d’una activitat formativa basada en la Flipped Classroom adaptada al nivell educatiu i als continguts triats pels propis participants.

El curs és totalment pràctic i es basarà en l’ús de recursos i materials disponibles a Internet, així com de programes gratuïts i d’aplicacions en línia per a generar nous materials didàctics.

Els primers dies de treball en línia serviran per a presentar els objectius generals del curs, tenir un primer contacte amb l’entorn virtual Moodle, iniciar els primers mòduls i començar a “crear comunitat”.
A l’inici de cadascun dels mòduls següents, el/la formador/l’enviarà un missatge al Fòrum de notícies (el podeu trobar en el bloc superior de la part central del curs, és a dir, en l’espai general). En aquest missatge de presentació del mòdul us proposarà la planificació de l’aprenentatge amb els objectius específics corresponents i les activitats que han estat programades. És molt recomanable que estigueu subscrits a aquest fòrum i el reviseu periòdicament. D’aquesta manera, rebreu en el vostre correu personal una còpia de tots els missatges que el/la formador/a enviï.

Les activitats es realitzaran seguint tres dinàmiques:

 • Individual
 • Grups petits
 • Grup complet

Un exemple de treball en grup complet són els debats, que requereixen la participació de tots vosaltres perquè la discussió sigui rica i profitosa i puguem aprendre de manera cooperativa.

Desitjaríem finalitzar aquest apartat amb una recomanació molt important: intenteu treballar de manera regular i continuada, cada dia. Tingueu també en compte que depenent de les vostres habilitats prèvies en les TIC, potser haureu de fer aprenentatges paral·lels que us requeriran un temps addicional. D’altra banda, és millor treballar un parell d’hores alguns dies de la setmana que vuit o deu el cap de setmana. Penseu que si se us acumula el treball no podreu gaudir de l’experiència i aquest és un factor imprescindible per a aprofitar-la al màxim.

Veureu a més, que moltes de les activitats es fan en grup i si no participeu, el grup no està complet. Consulteu els espais de comunicació i tingueu en compte que sovint aquells missatges que esperen la nostra resposta massa temps acaben desdibuixant-se i perdent el seu sentit.

Avaluació

L’avaluació consistirà en una avaluació contínua d’aprofitament (avaluació dels participants):

L’avaluació del curs es realitzarà a partir de:

 • El lliurament de les activitats de cada mòdul dins els terminis fixats pels formadors del curs
 • La participació en les reflexions i valoracions finals sobre els aprenentatges del curs.
 • La participació en les reflexions i valoracions finals sobre els aprenentatges del curs.

Els criteris d’avaluació dels participants són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament de les activitats proposades
 • Interacció i participació en els fòrums així com la qualitat de les intervencions realitzades.
 • Realització d’intervencions basades en l’aplicació dels continguts del curs als casos particulars tractats.
 • Aportació d’intervencions amb reflexions pròpies i personals que proporcionin informació rellevant.
 • Nivell d’estructuració de la informació i capacitat de síntesi.
 • Tractament i cura de la informació digital.
 • Respecte per les idees i aportacions d’altres companys i aportació de criteris i arguments que permetin una discussió formal, respectuosa i significativa.

L’avaluació dels diferents mòduls consistirà en:

Mòdul Tasques Criteris d’avaluació
Mòdul 1 – El model Flipped Classroom  1.Participació en un fòrum de debat al voltant de les possibilitats del model Flipped Classroom

2.Planificació d’una acció didàctica concreta basada en el model Flipped Classroom 
Participació en el debat amb un mínim d’una aportació original i una resposta/comentari a l’aportació d’un participant del curs (10%)

Descripció de l’estructura i temporalització d’una proposta didàctica (tema, seqüència…) en el format que faciliti l’equip de formadors(10%) 
Mòdul 2 – Anàlisi d’experiències i propostes innovadores  3. Recerca i anàlisi d’experiències similars a la plantejada per cada participant.

4. Selecció de materials didàctics apropiats a l’experiència 
Descripció d’un mínim d’una experiència amb el corresponent anàlisi d’aplicació a l’aula (10%)

Descripció de la font i els materials localitzats, acompanyat d’una breu descripció (10%) 
Mòdul 3 – Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis   5.Generació de continguts digitals  Creació d’un material específic orientat al Projecte de classe capgirada tot emprant eines i serveis treballats al curs (20%) 
Mòdul 4 – Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada. Disseny de l’activitat   6. Selecció de les eines i estratègies per al disseny d’una proposta didàctica basada en el model de classe capgirada i disseny de l’activitat  Concreció de les eines i estratègies per al disseny de les sessions presencials en el model de la Flipped classroom (20%) 
Mòdul 5 -Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat   7. Disseny de l’avaluació de l’activitat

8. Participació en un debat al voltant de les conclusions extretes i la viabilitat de la implantació de l’activitat d’aprenentatge dissenyada 
Concreció del sistema d’avaluació de l’activitat.(10%)

Aportació mínima d’una intervenció en el debat (10%) 

 

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: hauran de ser valorades positivament almenys el 100 % de les tasques. 
 • Lliurar les activitats proposades dins el termini preestablert pels formadors.
Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final de la mateixa.

Perfils

Aquest curs està en procés de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.