Construeix una App amb Appinventor (CA)

96,00

 

Formador: Josep Ramon Planas

Aquest és un curs pràctic que va destinat a docents que volen aprendre com es crea una aplicació amb AppInventor. Aquest és un tema inclós en l’assignatura de tecnologia de quart d’ESO i també és un dels programes recomanats en el projecte Technovation Girls for a Change.

Descripció

Aquest és un curs pràctic que va destinat a docents que volen aprendre com es crea una aplicació amb AppInventor. Aquest és un tema inclós en l’assignatura de tecnologia de quart d’ESO i també és un dels programes recomanats en els projecte Technovation Girls for a Change i App Education de mSchools.

Destinataris

 • Professors de tecnologia 4t d’ESO.
 • Professors del projecte App Education de mSchools.
 • Mentores i mentors del projecte Technovation.
 • Qualsevol persona interessada en la programació de apps mòbils com a recurs educatiu.

Certificacions

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • La realització del projecte final.

 

Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

Requisits

Per a seguir aquest curs a l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador, preferiblement Google Chrome.
 • Accés a Internet. No cal tenir fibra, però cal que sigui estable.
 • Un mòbil o una tablet Android (no cal que tingui targeta de dades).
 • Un compte de gmail. Serveix el compte de correu d’Xtec.
 • Wifi o un cable microUSB – USB per connectar el mòbil o la tablet a l’ordinador.

 

Anem a crear programes per Android utilitzant una aplicació web.

Per programar podem utilitzar un PC amb Windows, Mac o Linux, però

les aplicacions generades només funcionaran en un sistema Android.

No podem executar els nostres programes en iPhone o Windows Phone.

Objectius

Com a participants en aquest curs, desenvolupareu els següents objectius:

 • Aprendre a crear i comprovar programes en AppInventor.
 • Conèixer com analitzar i desenvolupar aplicacions per Android mitjançant l’aplicació de conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en sis mòduls el primer dels quals té com a objectiu facilitar-vos el coneixement inicial de les eines de la plataforma AppInventor que ens servirà per desenvolupar totes les aplicacions que portarem a terme durant el curs. En aquest mòdul inicial també caldrà fer una activitat de presentació. En concret els mòduls a desenvolupar són:

Mòdul 1 – L’entorn AppInventor

 • Activitat inicial de presentació
 • Com accedir a AppInventor
 • Instal·lació de MIT AI2 Companion en el mòbil
 • Proves de connexió entre l’ordinador i el mòbil

Mòdul 2 – Disseny d’interfícies d’usuari

 • Interfície d’usuari d’AppInventor
 • Elements visibles bàsics:
 • Etiquetes
 • Botons
 • Imatges
 • Organització de la pantalla

Mòdul 3 – Programació bàsica

 • Construcció de programes en AppInventor
 • Objectes:
 • Atributs
 • Procediments i funcions
 • Algorismes bàsics de programació

Mòdul 4 – Transferència de dades

 • Estructures de dades
 • Variables
 • Bases de dades
 • Ús de paràmetres entre pantalles

Mòdul 5 – Accés a bases de dades externes

 • Disseny de base de dades en l’entorn Google
 • Accés a les dades
 • Actualització de dades

Mòdul 6 – Altres serveis

 • Geolocalització
 • Pàgines web

 

 

Metodologia

El curs es desenvoluparà de forma asíncrona mitjançant un curs a la plataforma Moodle.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador , els materials i la resta de recursos.

El curs s’inicia l’1 de juliol  i finalitza el 15 de juliol

 

Les activitats es realitzaran seguint una dinàmica individual tot i que els debats, requereixen la participació de tots vosaltres perquè la discussió sigui rica i profitosa i puguem aprendre de manera cooperativa.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • La realització del projecte final.

 

 

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.
 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments.
 • Capacitat de fer servir l’entorn AppInventor per generar aplicacions i transferir-les a un dispositiu Android.

 

CDD

Elements de la Competència Digital Docent que es desenvolupen a la formació segons el marc europeu, estatal i autonòmic

     1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

 1. Compromiso profesional

1.3. Práctica reflexiva

1.4. Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 1. Recursos Digitales

2.1. Selección de recursos digitales

2.2. Creación y modificación de recursos digitales

2.3. Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 1. Pedagogía Digital

3.1. Enseñanza

3.4. Aprendizaje auto-dirigido

 1. Evaluación y Retroalimentación

4.2. Analizar pruebas

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.1. Accesibilidad e inclusión

5.2. Diferenciación y personalización

5.3. Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.3. Creación de contenido digital

6.4. Bienestar

6.5. Solución digital de problemas

 

     2. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Disponible a:

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales

1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

2.2. Compartir información y contenidos digitales

2.3. Participación ciudadana en línea

Área 3. Creación de contenidos digitales

3.1. Desarrollo de contenidos digitales

3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

3.3. Derechos de autor y licencias

3.4. Programación

Área 4. Seguridad

4.2. Protección de datos personales e identidad digital

Área 5. Resolución de problemas

5.1. Resolución de problemas técnicos

5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital

     3. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a:

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Organització i gestió d’espais i recursos digitals

2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 1. Comunicació i col·laboració

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

 1. Ètica i civisme digital

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

4.4. Foment de la inclusió digital

 1. Desenvolupament professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.