Crea el teu propi ABP (CA)

96,00

 

Formadores: Ana Municio i Gemma Grau

Fer el curs Crea el teu propi ABPpermetrà al participant reflexionar entorn a quin tipus de propostes pedagògiques hem de desenvolupar a les nostres aules per a acompanyar a l’alumnat a desenvolupar-se com a futur ciutadà.

Duent a terme aquesta formació, els participants tindran l’oportunitat de dissenyar un projecte que podran implementar durant el proper curs amb el seu alumnat. Una proposta que partirà de contextos el més reals possibles i contextualitzats i que ajudarà a l’alumnat a viure experiències riques, significatives i motivadores partint dels seus propis interessos i inquietuds.

Esgotat

Categoria:

Descripció

És difícil que ens passi desapercebut el ritme de transformació i canvi que està patint el món. No ens ve de nou recuperar la idea de com la tecnologia i l’accés a la informació que aquesta ens ofereix ha posat en crisis paradigmes educatius arrelats en la transmissió de coneixements.

Comprenent els contextos en els que es mouen i s’hauran de moure infants i joves és inevitable pensar que hem d’organitzar el nostre currículum de manera que aquest permeti al nostre alumnat desenvolupar competències per als contextos socials emergents.

Fer el curs Crea el teu propi ABP, permetrà al participant reflexionar entorn a quin tipus de propostes pedagògiques hem de desenvolupar a les nostres aules per a acompanyar a l’alumnat a desenvolupar-se com a futur ciutadà.

Duent a terme aquesta formació, els participants tindran l’oportunitat de dissenyar un projecte que podran implementar durant el proper curs amb el seu alumnat. Una proposta que partirà de contextos el més reals possibles i contextualitzats i que ajudarà a l’alumnat a viure experiències riques, significatives i motivadores partint dels seus propis interessos i inquietuds.

Persones destinatàries

Aquest curs va dirigit a docents de les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària (obligatòria i postobligatòria) convençuts de la necessitat d’integrar propostes de treball globalitzat a les aules i que necessitin de l’acompanyament per al seu disseny. Docents que volen aprendre en entorns de comunitat d’aprenentatge que sentin que tenen coses a aprendre però alhora vulguin aportar el seu coneixement.

Certificacions

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.

 

Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Dispositiu amb connexió (ordinador o tauleta).
 • Navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Lector de PDF (Acrobat reader o similar).

Objectius

Com a participants en aquest curs, podreu:

 • Establir una primera reflexió entorn al propòsit de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes i el benefici d’implementar-ho a l’aula.
 • Dissenyar un ABP tenint en compte la seva estructura i fases per a garantir que l’alumnat és el centre de l’aprenentatge i pren un rol actiu en tot el procés.
 • Reflexionar en torn a l’ús que han de tenir les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en entorns presencials, híbrids i virtuals en contextos d’ABP.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre unitats temàtiques més una d’introducció, tal com es detalla a continuació:

Unitat 0 – Presentació de la formació i la plataforma

 • Organització de la formació
 • Presentació de les formadores i participants
 • Coneixement de l’entorn virtual d’aprenentatge

 

Unitat 1 –  I, per què ABP?

 • Connectem amb l’entorn
 • Audiència real en l’ABP
 • La transdisciplinarietat com a manera de veure el món

 

Unitat 2 –  L’Aprenentatge Basat en Projectes i l’ús de les TIC

 • Organització de les fases d’un ABP
 • El rol de les TIC a cada fase

 

Unitat 3 –  Desenvolupament d’un ABP

 • Disseny d’un ABP aplicant el coneixement adquirit als mòduls anteriors
 • Autoavaluació i coavaluació dels ABP dissenyats

 

Unitat 4- Producte final

 • Presentació de l’ABP havent aplicat les millores que ens aporten els nostres companys i companyes.

 

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà  de manera asíncrona a través d’un aula ubicada en un entorn Moodle entre els dies 1 i 15 de juliol.

L’alumnat que curs aquesta formació serà partícip d’una experiència d’aprenentatge que implicarà aprendre a fer ABP fent ABP.

Els participants, mitjançant el descobriment guiat, aniran desenvolupant un aprenentatge profund que els conduirà a l’adquisició de coneixements i destreses que els permetran, mica en mica, trobar situacions contextualitzades sobre les quals dissenyar propostes d’ABP que connectin amb les inquietuds i interessos del seu alumnat.

A partir de les diverses dinàmiques i recursos facilitats per les formadores aconseguirem desvetllar la resposta a una gran qüestió… I, perquè l’ABP?

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.

 

CDD

Elements de la Competència Digital Docent que es desenvolupen a la formació en funció del marc normatiu europeu, estatal i autonòmic 

 

 

 1. Marc europeu

 

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

Resum disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 

 1. Compromiso profesional

1.2 Colaboración profesional

1.3 Práctica reflexiva

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.2 Guía

3.3 Aprendizaje colaborativo

3.4 Aprendizaje auto-dirigido

 

 1. Evaluación y Retroalimentación

4.1 Estrategias de evaluación

4.3 Retroalimentación y planificación

 

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.1 Accesibilidad e inclusión

5.2 Diferenciación y personalización

5.3 Participación activa de los estudiantes

 

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.1 Información y alfabetización mediática

6.2 Comunicación y colaboración digital

6.3 Creación de contenido digital

6.4. Bienestar

6.5 Solución digital de problemas

 

 

 1. Marc estatal

 

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Disponible a: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

 

Área 1. Información y alfabetización informacional

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

 

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales

Competencia 2.5. Netiqueta

 

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias

 

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

 

 

 1. Marc autonòmic

 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 

 1. Organització i gestió d’espais i recursos digitals

2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 

 1. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

 

 1. Ètica i civisme digital 

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

4.4. Foment de la inclusió digital

4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital

 

 1. Desenvolupament professional

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència

 

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Metodologies amb enfocament globalitzat.