Activitats Maker a l’aula (CA)

96,00

 

Formadors: Bernat Llopis i Loli Iborra

La cultura maker és un moviment que sorgeix com a extensió de la cultura DIY (do it yourself / faça-ho vostè mateix). Treballar la cultura maker té relació directa amb el moviment STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) en el qual es proposa treballar de manera interdisciplinària desenvolupant projectes i fent servir metodologies actives.

Amb aquest curs es pretén ajudar els docents i educadors a comprendre el potencial de les activitats basades en la cultura maker i organitzar i implementar activitats maker a les aules.

Esgotat

Categoria:

Descripció

La cultura maker és un moviment que sorgeix com a extensió de la cultura DIY (do it yourself / faça-ho vostè mateix). Treballar la cultura maker té relació directa amb el moviment STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) en el qual es proposa treballar de manera interdisciplinària desenvolupant projectes i fent servir metodologies actives.

Amb aquest curs es pretén ajudar els docents i educadors a comprendre el potencial de les activitats basades en la cultura maker i organitzar i implementar activitats maker a les aules.

Destinataris

Professorat de qualsevol nivell interessat en integrar les activitats maker a la seva aula.

Requisits

Per seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Preferible ordinador amb connexió a Internet.
 • Navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.).
 • Processador de textos, preferiblement en línia com Documents de Google.
 • Lector de documents PDF (Acrobat Reader, PDF-Viewer, etc.).

 

Per seguir aquest curs se suposa que esteu familiaritzats amb les TIC, bàsicament: ús d’Internet, processador de textos, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris, etc. De tota manera, tampoc cal que sigueu experts: n’hi ha prou amb haver perdut la por i tenir unes habilitats mínimes.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendrem a:

 • Conèixer la proposta maker i la seua aplicació en l’educació.
 • Analitzar i comprendre les implicacions educatives del moviment maker.
 • Cercar, identificar i analitzar bones pràctiques, exemples d’activitats i productes maker.
 • Conèixer les principals característiques de la impressió 3D i d’altres mitjans de fabricació pròpia.
 • Conèixer l’ús d’Arduino i les possibilitats per a la realització de projectes en l’àmbit educatiu.

Dissenyar projectes que incloguen estratègies DIY i relacionats amb la cultura Maker.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 6  unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 1: Configuració d’un espai maker.

 • Planificació i disseny d’un espai maker.
 • Equipament mínim i recomanat.

 

Unitat 2:  Introducció al Disseny i Impressió 3D.

 • Disseny i modelat en 3D.
 • Preparació per a la impressió en 3D .
 • Laminat de peces (slicer).

 

Unitat 3: Electrònica: programació i robòtica.

 • Introducció a l’electrònica i components.
 • Programació bàsica d’Arduino amb simulador.
 • Primeres pràctiques amb Arduino.

 

Unitat 4: Wearables (e-tèxtils).

 • Iniciació als wearables amb microbitt
 • Programació bàsica de microbit amb simulador.
 • Desenvolupament de wearables.

 

Unitat 5: aprenentatge informal.

 • Reptes per afavorir l’aprenentatge.
 • Anàlisi DAFO de situacions.

 

Unitat 6: Projectes interdisciplinaris.

 • Aprenentatge col·laboratiu.
 • Els rols docents.
 • Disseny de projectes interdisciplinaris.

Metodologia

La formació serà virtual i es realitzarà de manera asíncrona a través d’una aula virtual de Moodle. Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme, com més explores més aprendràs sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els que heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador / a, els materials i la resta de recursos.

El curs s’inicia l’1 de juliol i finalitza el 15 de juliol.

 

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i es tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.

 En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per avaluar al participant són:

 • Superar amb APTE l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: hauran de ser valorades positivament el 100% de les tasques.
 • Lliurar les activitats proposades dins del termini preestablert pels formadors.

  

Els participants han de realitzar correctament el 100%

de les tasques planificades per aprovar el curs.

 

CDD

Elements de la Competència Digital Docent desenvolupats en la formació en funció dels marcs europeu, estatal i autonòmic

     1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).
Resum disponible a:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

1. Compromiso profesional
1.3 Práctica reflexiva
1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

2. Recursos Digitales
2.1 Selección de recursos digitales

3. Pedagogía Digital
3.1 Enseñanza
3.4 Aprendizaje auto-dirigido

4. Evaluación y Retroalimentación
4.2 Analizar pruebas

5. Empoderar a los Estudiantes
5.1 Accesibilidad e inclusión
5.2 Diferenciación y personalización
5.3 Participación activa de los estudiantes

6. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes
6.4. Bienestar
6.5 Solución digital de problemas

     2. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.
Disponible a:
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional
Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales
Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales
Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración
Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales
Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Área 3. Creación de contenidos digitales
Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales
Competencia 3.4. Programación

Área 4. Seguridad
Competencia 4.4. Protección del entorno

Área 5. Resolución de problemas
Competencia 5.1. Resolución de problemas técnicos
Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

     3. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a:
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

1. Disseny, planificació i implementació didàctica
1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge
1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre
1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

2. Organització i gestió d’espais i recursos digitals
2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

3. Comunicació i col·laboració
3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals
3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals
3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

4. Ètica i civisme digital
4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
4.4. Foment de la inclusió digital

5. Desenvolupament professional
5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital
5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competencia Digital Docent.