Gamificar per transformar (CA)

96,00

 

Formador: Oriol Ripoll

En aquest curs descobrireu què és la gamificació educativa i l’aprenentatge basat en jocs i codissenyareu una experiència de cadascuna.

Descripció

El joc ha entrat en les aules a través de dos camins. Per una banda, hi ha la gamificació educativa, que consisteix en dissenyar experiències d’aprenentatge utilitzant elements de joc i per una altra, hi ha l’aprenentatge basat en jocs, que consisteix en introduir el joc com un recurs més en les experiències d’aprenentatge. Cadascuna d’aquestes dues metodologies pot estar orientada a la transformació educativa. Només cal treballar bé des del plantejament inicial i entendre la lògica de cadascuna de les accions que es porten a terme.

Persones destinatàries

La formació d’adreça a docents d’educació primària o secundària i amb ganes d’aprendre com es pot utilitzar el joc com a eina per a l’aprenentatge. 

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Un lector PDF (Acrobat Reader o similar).

Objectius

 • Com a participants en aquest curs, aprendreu a:
  • Descobrir com utilitzar el joc i la gamificació per a la transformació educativa.
  • Comprendre els conceptes bàsics del joc i la gamificació aplicada a l’educació.
  • Codissenyar experiències d’aprenentatge basat en jocs i gamificiació.
  • Disposar de molts referents  i recursos per a l’aplicació a l’aula.

Continguts

Unitat 1 – El joc i la gamificació per a la transformació de l’aprenentatge (4h)

 • Concepte de joc i gamificació
 • L’equalitzador del joc a l’aula: nivells i implicacions
 • Mètode PCaRD per a la transformació de l’aprenentatge
 • L’avaluació en situacions d’aprenentatge lúdiques
 • Experiències d’ABJ i gamificacions inspiradores

Unitat 2 – Diccionari bàsic de disseny de jocs (4h)

 • Experiència de joc
 • Potencials lúdics
 • Tipologies de jugadors
 • Elements de joc

Unitat 3 – Disseny d’una experiència d’aprenentatge basat en jocs (9h)

 • Com es dissenya una experiència d’aprenentatge basat en jocs
 • Sessió de cocreació
 • Presentació i avaluació dels resultats  

Unitat 4 – Disseny d’una experiència de gamificació educativa (9h)

 • Com es dissenya una experiència de gamificació
 • Sessió de cocreació
 • Presentació i avaluació dels resultats  

Unitat 5 – Mòdul transversal (4h)

Aquest mòdul no té una temporització específica, sinó que està pensat per al descobriment per part dels participants i fer sessions de tutoria individuals per valorar propostes que hagin preparat. 

 • Revisió de propostes personals
 • Banc de tecnologies pràctiques
 • Banc de jocs inspiradors

Metodologia

El curs s’impartirà principalment de manera síncrònica a través d’un curs a la plataforma Moodle. Complementàriament, es donaran dues sessions síncrones d’una hora de durada. L’horari d’aquestes sessions és el dia 12 de juliol de 10 a 11.30 i de 11.30 a 13h (es pot consultar el contingut de les mateixes al pla de treball)

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La participació i la producció de les dues sessions de codisseny

CDD

 1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

Resum disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 1. Compromiso profesional

1.3 Práctica reflexiva

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.2 Guía

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.3 Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.3 Creación de contenido digital

 1. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Disponible a: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

 1. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Desenvolupament professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.