Metodologies actives i TIC (CA)

96,00

 

Formadores: Azu Vázquez i Gemma Grau

En el context de la Societat Digital, les necessitats educatives han canviat i han aparegut nous escenaris en els quals la docència ha d’adaptar-se a la manera en que aprenen els alumnes. A través de les metodologies actives facilitarem la construcció de nous escenaris en els quals l’alumnat guanya protagonisme en la creació del seu aprenentatge  i el docent actua com a guia, acompanyant-lo al llarg d’aquest procés. Aquesta activitat formativa proposa explorar diferents opcions metodològiques d’introducció de les TIC a l’educació basades en la construcció d’aprenentatge per part de l’alumnat, amb l’objectiu principal de ser capaç de poder implementar canvis significatius a l’aula presencial o virtual.

Esgotat

Categoria: Etiqueta:

Descripció

En el context de la Societat Digital, les necessitats educatives han canviat i han aparegut nous escenaris en els quals la docència ha d’adaptar-se a la manera en que aprenen els alumnes. A través de les metodologies actives facilitarem la construcció de nous escenaris en els quals l’alumnat guanya protagonisme en la creació del seu aprenentatge  i el docent actua com a guia, acompanyant-lo al llarg d’aquest procés. Aquesta activitat formativa proposa explorar diferents opcions metodològiques d’introducció de les TIC a l’educació basades en la construcció d’aprenentatge per part de l’alumnat, amb l’objectiu principal de ser capaç de poder implementar canvis significatius a l’aula presencial o virtual.

Persones destinatàries

Docents que vulguin aprofundir en la vessant més metodològica a l’hora d’introduir les TIC a les aules.

Certificacions

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.
Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Dispositiu amb connexió (ordinador o tauleta).
 • Navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Lector de PDF (Acrobat reader o similar).
 • Un compte de Gmail.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Reflexionar sobre les necessitats i característiques dels actors educatius (docents i alumnes) en la societat actual.
 • Explorar diferents propostes d’introducció de les metodologies actives a l’aula.
 • Integrar la tecnologia a l’aula des d’un punt de vista metodològic, basat en el protagonisme actiu de l’alumnat.
 • Implementar canvis significatius a l’aula mitjançant el disseny de propostes educatives basades en les metodologies actives.

 

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre unitats, tal com es detalla a continuació:

 

Unitat 1 – Els actors educatius del segle XXI

 • Rols del docent i l’alumne en la Societat Digital
 • La Competència Digital i la Competència Digital Docent

 

Unitat 2 – Treball col.laboratiu

 • Entre docents
 • Entre alumnes

 

Unitat 3 – Metodologies actives

 • Aprenentatge basat en problemes
 • Treball per projectes
 • Flipped Classroom
 • Gamificació

 

Unitat 4 – Desenvolupament del projecte

 • Disseny d’una proposta educativa basada en una de les metodologies presentades a la unitat 3, triada per l’alumne.
 • Autoavaluació del propi projecte i coavaluació del d’un company/a

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà a través d’un aula ubicada en un entorn Moodle entre els dies 1 i 15 de juliol.

El curs es planteja de manera que els i les participants juguin un paper plenament actiu en la construcció del seu propi aprenentatge. D’aquesta manera, tot explorant els materials facilitats per les formadores cada participant haurà de resoldre unes tasques concretes contextualitzades en la seva realitat educativa. Aquestes tasques estan dissenyades per tal que cada participant pugui aplicar l’aprenentatge i producte creat de manera pràctica i directa al seu dia a dia, de manera que sigui directament transferible a la seva aula.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.

Els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant en aquesta acció formativa són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Compliment dels criteris d’avaluació facilitats per les formadores.
 • Aprofundiment de les reflexions.
 • Valor pedagògic de les tasques realitzades.

CDD

Elements de la Competència Digital Docent que es desenvolupen a la formació en funció del marc normatiu europeu, estatal i autonòmic

 

     1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

Resum disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 1. Compromiso profesional

1.2 Colaboración profesional

1.3 Práctica reflexiva

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.2 Guía

3.3 Aprendizaje colaborativo

3.4 Aprendizaje auto-dirigido

 1. Evaluación y Retroalimentación

4.1 Estrategias de evaluación

4.3 Retroalimentación y planificación

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.1 Accesibilidad e inclusión

5.2 Diferenciación y personalización

5.3 Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.1 Información y alfabetización mediática

6.2 Comunicación y colaboración digital

6.3 Creación de contenido digital

6.4. Bienestar

6.5 Solución digital de problemas

 

     2. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Disponible a: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales

Competencia 2.5. Netiqueta

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

      3. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Organització i gestió d’espais i recursos digitals

2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 1. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

 1. Ètica i civisme digital 

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

4.4. Foment de la inclusió digital

4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital

 1. Desenvolupament professional

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Metodologies amb enfocament globalitzat.