Moodle pràctic per a docents (CA)

96,00

 

Formador: Josep Ramon Planas

És possible que a la feina tingueu accés a la plataforma Moodle, però que no la feu servir amb la profunditat que voldríeu per falta de coneixements. En aquest curs aconseguireu les habilitats necessàries per començar a treballar de forma productiva utilitzant Moodle en les vostres tasques diàries. Podreu coneixer una gran part de les possibilitats que ofereix Moodle en el desenvolupament de la tasca docent en línia i enriquireu el vostre repertori d’eines per fer les vostres classes més divertides i efectives.

 

 

Esgotat

Descripció

És possible que a la feina tingueu accés a la plataforma Moodle, però que no la feu servir amb la profunditat que voldríeu per falta de coneixements. En aquest curs aconseguireu les habilitats necessàries per començar a treballar de forma productiva utilitzant Moodle en les vostres tasques diàries. Podreu coneixer una gran part de les possibilitats que ofereix Moodle en el desenvolupament de la tasca docent en línia i enriquireu el vostre repertori d’eines per fer les vostres classes més divertides i efectives.

Destinataris

Docents i interessats en ampliar els seus coneixements pràctics en la plataforma Moodle i treure tot el profit del seu potencial.

Certificació

Per certificar una activitat les persones assistents han de complir les condicions següents:

 • Completar el 100% de les pràctiques.
 • Desenvolupar un projecte propi.
 • Participar en les activitats grupals (fòrum, tallers)

 

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Recomanable disposar d’accés a un Moodle corporatiu (àgora o similar).
 • Accés a Internet.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Configurar cursos a Moodle que donin resposta a les necessitats d’aula.
 • Crear unitats didàctiques a la plataforma Moodle.
 • Gestionar l’avaluació dels alumnes a la plataforma Moodle, tant a nivell individual com grupal.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 1: Preparar el curs.

 • Configuració del perfil d’usuari.
 • Configuració del curs.
  • Restriccions d’accés.
  • Grups.
  • Agrupaments.
  • Insígnies.
  • Escales.
  • Rúbriques.
  • Competències.

Unitat 2: Proporcionar informació.

 • Els recursos.
  • Etiquetes, fitxers i carpetes.
  • Pàgines.
  • Llibres.

Unitat 3: Preparar exercicis individuals.

  • Enquestes.
  • Tasques, tipus de tasques.
  • Paquets SCORM.
  • Qüestionaris.

Unitat 4: Preparar exercicis per grups.

  • Glossaris.
  • Wikis.
  • Fòrums.
  • Tallers.

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà  de manera asíncrona a través d’un aula ubicada en un entorn Moodle.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador , els materials i la resta de recursos.

El curs s’inicia l‘ 1 de juliol  i finalitza el 15 de juliol
És especialment important que durant els primers dies us familiaritzeu amb l’aula virtual.

Treballarem en paral·lel pràctiques i projecte. A més de fer les pràctiques que es demanen cal aplicar cada tècnica a un cas concret que us sigui rellevant en la vostra feina diària.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Generar les activitats mínimes al projecte.
 • Participar en les activitats dels seus companys.

CDD

Elements de la Competència Digital Docent que es desenvolupen a la formació en funció del marc normatiu europeu, estatal i autonòmic

     1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).

Resum disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 1. Compromiso profesional

1.1 Comunicación de la organización.

1.2 Colaboración profesional

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.3 Aprendizaje colaborativo

3.4 Aprendizaje auto-dirigido

 1. Evaluación y Retroalimentación

4.1 Estrategias de evaluación

4.2 Analizar pruebas

4.3 Retroalimentación y planificación

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.2 Diferenciación y personalización

5.3 Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.1 Información y alfabetización mediática

6.2 Comunicación y colaboración digital

6.3 Creación de contenido digital

     2. Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Disponible a: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 1. Información y alfabetización informacional

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales

Competencia 2.5. Netiqueta

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias

Área 4. Seguridad

Competencia 4.2. Protección de datos personales e identidad digital

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

     3. Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Organització i gestió d’espais i recursos digitals

2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals

2.2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre

2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 1. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

 1. Ètica i civisme digital 

4.1. Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

 1. Desenvolupament professional

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.